Kütahya 2 Şubesi

Sendikamızın dâhil edilmediği KYK banka promosyon anlaşması hukuka aykırıdır

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurarak, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü çalışanlarını da kapsayan, ancak 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne aykırı surette gerçekleştirilen maaş promosyon komisyonu teşekkülü ile bu komisyonun yaptığı anlaşmanın iptal edilmesini talep ettik.

703 sayılı KHK ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tüzel kişiliği ortadan kaldırılmak suretiyle bağlı kuruluş olmaktan çıkarılmış ve Bakanlığın ana hizmet birimine dönüştürülmüştür. Ancak, 703 sayılı KHK ile 4688 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddeyle kurum personelinin hizmet kolu ve mevcut sendika üyeliğinin 15 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik eki listede, mezkûr KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekseninde herhangi bir değişiklik yapılmamış; KYK veya birimlerinin eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu kapsamı dışına çıkarılması yönünde herhangi bir irade ortaya konulmamıştır.

Bu nedenle, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yürürlük tarihinden önce Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü çalışanlarından sendikamız üyesi olanların eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu kapsamında üyeliği de devam etmektedir ve sendikamız, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda yetkilidir.

Banka promosyonlarına ilişkin 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 2. maddesinde, “Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir…Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü de dâhil) harcama birimlerinin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi noktasında gerçekleştirilen komisyon teşekkülü genelgeye ve hukuka aykırıdır. Zira komisyon, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü dâhil edildiği durumda yetkili sendika sıfatıyla sendikamıza çağrı yapılmaksızın ve sendikamızın katılımı sağlanmaksızın gerçekleştirilmiştir.

Komisyonun bu şekilde teşkil edilmesinin hukuken promosyon anlaşması yapılabilmesi sonucunu doğurmayacağı, hukuka aykırı komisyon teşekkülünün herhangi bir anlaşma yapmaya imkân tanımadığı, bu hâliyle herhangi bir banka ile maaş promosyon anlaşması yapılmasının mümkün olmadığı, söz konusu anlaşmanın hukuken geçersiz olacağı açıktır.

Bu nedenle, Başbakanlık Genelgesi’ne aykırı olarak oluşturulan maaş promosyon komisyonunun ve bu komisyonun yetkisi olmadığı hâlde hukuka aykırı şekilde yaptığı promosyon anlaşmasının iptal edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, iptali istenilen anlaşmayla, üç yıl önce Eğitim-Bir-Sen’in komisyon üyesi sıfatıyla dâhil olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun gerçekleştirdiği promosyon bedelinin aynısına imza atılmıştır. Aradan geçen zaman zarfındaki parasal değer kaybı ve personel sayısındaki artış karşısında söz konusu rakam, hak kaybı niteliğindedir. Bunun kamu görevlileri açısından kabulü mümkün değildir.

 

Bakanlığa Gönderdiğimiz Yazı İçin Tıklayınız